AKÉ ZMENY A NOVINKY BUDÚ NA KATASTRI OD 1. októbra 2018 - časť druhá

 • 25. október 2018
 • Štefan Čarnoký

Od 1. októbra 2018 je účinná novela katastrálneho zákona. Nová zákonná úprava sa pokúsila riešiť problémy praxe, niektoré zásadné nedostatky, no prináša aj zaujímavé novinky. Niektoré zmeny súvisia s procesom elektronizácie, iné reagujú na potreby praxe.

Od 1. októbra 2018 je účinná novela katastrálneho zákona. Nová zákonná úprava sa pokúsila riešiť problémy praxe, niektoré zásadné nedostatky, no prináša aj zaujímavé novinky. Niektoré zmeny súvisia s procesom elektronizácie, iné reagujú na potreby praxe. Novela bude pozitívnou zmenou nielen pre občanov, ale aj pre realitných sprostredkovateľov. Pokračovanie :

4. Súpis všetkých nehnuteľností vlastníka

Novinka ohľadne nového typu dokumentu „Súpis všetkých nehnuteľností vlastníka“. Súpis bude obsahovať zoznam všetkých nehnuteľností jedného vlastníka, správcu, nájomcu alebo záložného veriteľa. Bude sa dať vyhotoviť za celé územie Slovenska, ale aj z územia kraja či jedného katastrálneho územia. Výhodou je, že vlastník nebude musieť žiadať rôzne katastrálne odbory o vyhotovenie jednotlivých výpisov z listov vlastníctva, v ktorých sú jeho nehnuteľnosti zapísané. Poskytovať sa bude len v elektronickej podobe a bude mať informatívny charakter. Môže o neho požiadať len vlastník alebo iná oprávnená osoba, ktorým to umožňuje Katastrálny zákon, resp. osobitný predpis. Údaje katastra vo forme súpisu nehnuteľností budú poskytované za úhradu.

5. “Štátny” strážca listu vlastníctva

Kataster od 1. októbra 2018 predstaví “štátneho” strážcu listu vlastníctva, ktorý bude sledovať zmeny na katastri. U našich susedov v Českej republike, tento nástroj využívajú vlastníci už dávnejšie. Táto služba bude spoplatnená. Pokiaľ v katastri dôjde k zmene, napríklad k vyznačeniu plomby na liste vlastníctva, služba o tom zašle správu na mobilný telefón a na e-mail. Tento nástroj však realitným profesionálom netreba osobitne predstavovať.

6. Katastrálne konanie po novom

Zákon stanovuje všeobecné obsahové náležitosti návrhu na začatie každého katastrálneho konania (napr. konania o vklade práva do katastra nehnuteľností, záznamového konania, konania o oprave chyby). Týmito obsahovými náležitosťami návrhu sú:

 1. identifikačné údaje navrhovateľa (pri fyzickej osobe: meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo alebo ak ide o cudzinca iný identifikátor, miesto trvalého pobytu a adresu na doručovanie v tuzemsku ak je odlišná od trvalého pobytu, údaj o štátnej príslušnosti a pri právnickej osobe: názov, identifikačné číslo, sídlo a adresu na doručovanie, ak je odlišná od sídla);
 2. názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný;
 3. označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti. Táto náležitosť sa vyžaduje len v prípade, ak ide o návrh na vklad;
 4. označenie nehnuteľností údajmi vyžadovanými Katastrálnym zákonom;
 5. označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku;
 6. číslo úradného overenia geometrického plánu, ak geometrický plán bol úradne overený 01.10.2018 a neskôr (inak je potrebné prikladať listinné vyhotovenie geometrického plánu ako doteraz);
 7. údaj o mieste a dátume zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu;
 8. označenie príloh;
 9. žiadosť o zaslanie oznámenia o vykonaní záznamu, oznámenia o vykonaní poznámky alebo žiadosť o zaslanie oznámenia o výsledku prešetrenia zmien údajov katastra prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú elektronickú adresu alebo do elektronickej schránky, ak navrhovateľ žiada oznámiť vykonanie zápisu do katastra alebo oznámiť výsledok prešetrenia údajov katastra v elektronickej forme;
 10. žiadosť o urýchlené konanie o vklade, ak navrhovateľ žiada o jeho urýchlenie.

7. Evidovanie cien nehnuteľností

Od dnes začne kataster evidovať ceny všetkých nehnuteľností, nie len ceny poľnohospodárskych a lesných pozemkov. Prax aj potreby Národnej banky Slovenska, Štatistického úradu SR alebo rezortu financií si vyžiadali evidenciu cien všetkých  nehnuteľností. Cena nehnuteľností sa bude evidovať od účinnosti novely, spätne sa nebude zisťovať a zapisovať.