AKÉ ZMENY A NOVINKY BUDÚ NA KATASTRI OD 1. októbra 2018 - časť prvá

  • 25. október 2018
  • Štefan Čarnoký

Od 1. októbra 2018 je účinná novela katastrálneho zákona. Nová zákonná úprava sa pokúsila riešiť problémy praxe, niektoré zásadné nedostatky, no prináša aj zaujímavé novinky.

Od 1. októbra 2018 je účinná novela katastrálneho zákona. Nová zákonná úprava sa pokúsila riešiť problémy praxe, niektoré zásadné nedostatky, no prináša aj zaujímavé novinky. Niektoré zmeny súvisia s procesom elektronizácie, iné reagujú na potreby praxe. Novela bude pozitívnou zmenou nielen pre občanov, ale aj pre realitných sprostredkovateľov.

1. Geometrický plán už prikladať k podaniu nebude potrebné

K zmluvám a iným listinám spôsobilým, ak bol potrebný na zápis nebude potrebné prikladať geometrický plán, pokiaľ bude úradne overený od 01.10.2018 a neskôr. Uvedené sa nevzťahuje na geometrické plány úradne overené do 30.09.2018. Bude postačovať uvedenie čísla, pod ktorým bol plán úradne overený. Pokiaľ bol geometrický plán úradne overený príslušným katastrálnym odborom po nadobudnutí účinnosti novely katastrálneho zákona, stačí, ak účastník konania v návrhu na vklad alebo záznam uvedie len číslo tohto overenia (pretože katastrálny odbor geometrický plán už má vo svojej dokumentácií). Zákonné definície rozostavaných stavieb a rozostavaných bytov a nebytových priestorov boli vypustené a podmienky ich zápisu boli zakomponované do § 46 Katastrálneho zákona.

2. Kratšia lehota na výmaz Záložného práva a Záznamové konanie

Výmaz záložného práva bude trvať len 5 dní odo dňa začatia konania o výmaze záložného práva. Pokiaľ ste na katastri podali kvitanciu na výmaz záložného práva banky, mal kataster na vykonanie úkonu 60 dní. Je potrebné povedať, že konania, predmetom ktorých je zápis inej zmeny ako napr. zmena priezviska, adresy trvalého pobytu, zápis akademického titulu a pod. (tzv. R-kové konania) ostali bez zmeny a teda kataster ich vykoná do 60 dní od podania žiadosti.

Čo je novinkou v Záznamovom konaní je to, že Návrh na vykonanie záznamu bude možné podať aj prostredníctvom elektronického formulára zverejnenom na webovom sídle úradu, čo prináša významný časový benefit. Lehota na vykonanie záznamu podania návrhu na vykonanie záznamu prostredníctvom elektronického formulára je 30 dní od doručenia návrhu na vykonanie záznamu do elektronickej schránky Úradu, teda okamih, keď je elektronické podanie k dispozícii v elektronickej schránke Úradu.

3. Koniec opravnej doložky

Ak zmluva po podaní návrhu na vklad obsahuje chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti, účastníci konania môžu vykonať opravu len dodatkom k zmluve. Ak je zmluva vyhotovená vo forme notárskej zápisnice, chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti sa opravia postupom podľa osobitného predpisu (§ 43 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb,). Tým pádom zaniká možnosť opravy chyby vo forme opravnej doložky. Osobne som túto možnosť využíval v prípade ak v zmluve bola nejaká chyba, bola to rýchla možnosť ako chyby v zmluve priamo opraviť. Účastníci konania bez elektronického podpisu budú môcť dodatok k zmluve vyhotoviť len v písomnej podobe, teda bude nutné zaplatiť poplatok za overenie podpisu u notára, alebo na matrike.

Ďalšie novinky a zmeny na katastri od 1. októbra 2018, prinesiem v ďalšom článku.