lawinfo

Právne informácie

Informácie resp. údaje uvedené na tejto stránke, sú výlučne informatívneho charakteru, a teda nie je možné ich považovať za návrh na uzatvorenie zmluvy v zmysle § 43a a nasl. Občianskeho zákonníka a ani § 269 a nasl. Obchodného zákonníka. Zároveň nie sú ani verejným prísľubom v zmysle § 850 a nasl Občianskeho zákonníka a ani verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka. Informácie resp. údaje uvedené na tejto stránke nie sú v žiadnom prípade záväzné ani vynútiteľné žiadnymi právnymi a/alebo inými prostriedkami. Záujemcovi nevzniká teda žiaden právny a/alebo iný nárok na vymoženie si náhrady škody, alebo akejkoľvek inej sankcie vyplývajúcej z titulu uverejnenia informácií resp. údajov, taktiež za akékoľvek porušenie, alebo nedodržanie informácií uvedených na tejto stránke. Všetky prezentované informácie, vrátane cien a podmienok sa stávajú pre zúčastnených platnými a záväznými až obojstranným akceptovaním a následným podpisom platnej zmluvy, a to najmä Budúcej zmluvy o dielo, Zmluvy o dielo, Budúcej kúpnej zmluvy, Kúpnej zmluvy alebo inej formy zmluvy o prevode, ktorou je možné nadobudnutie vlastníckeho práva.